OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

 nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
1)      Wzmocnienia kapitału społecznego;
2)      Zachowania dziedzictwa lokalnego;
3)      Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

II.                Formy wsparcia:

Refundacja kosztów.

III.             Wysokość limitu środków:

I.                   Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych – 679 164,00 zł, w tym:
1.      Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości (1.1.3) – 679 164,00 zł.

  • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 216 076,02 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 339 582,00 zł.( w tym wkład EFFROW 216 076,02 zł. oraz wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 123 505,98 zł.).
  • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 339 582,00 zł.

II.                Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy  –  500 000,00 zł. w tym:
1.      Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową (2.3.3)– 500 000,00 zł.

  • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 63 630,00 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 100 000,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 63 630,00 zł oraz wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 36 370,00 zł.).
  • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 100 000,00 zł.

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od  19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 17 lipca 2017r., wnioski będą przyjmowane od godz. 8.30 do godz. 12.00.  Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V.                Warunki udzielenia wsparcia:
1.      Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 -2020.
3.      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.      Wysokość wsparcia:
a.   63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
b.   do 100% dla pozostałych podmiotów (dot. sektora społecznego).

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej  www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania  wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów)

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
  • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

IX.             Informacje dodatkowe
Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail: fundusze@mazurylgr.pl.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Nr 4/2017

Załącznik nr 1 do wytycznych

Oświadczenie doyczące loklanych kryteriów wyboru

Załączniki:

Uchwała i lista rankingowa – centra miejscowości

Uchwała – obiekty użytkowe

Lista rankingowa – obiekty użytkowe