Projekt zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Wielkie Jeziora Mazurskie”

12 stycznia 2012 r. Zarząd LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zatwierdził i przedstawia do konsultacji społecznych projekt  I etapu zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Źródłem proponowanych zmian do LSROR są przede wszystkim wnioski zawarte w raporcie Zespołów ds. wdrażania Subprogramów z oceny przebiegu pierwszego konkursu. Raport powstał na podstawie analizy zebranych uwag pracowników biura LGR zaangażowanych w realizację naboru wniosków, uwag członków Komitetu, zaleceń przekazanych przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz uwag mieszkańców obszaru LGR zebranych w czasie kampanii promocyjno – szkoleniowej prowadzonej przed pierwszym naborem wniosków.

Część zmian w LSROR wynika z wychwyconych pomyłek w treści dokumentu mających często charakter redakcyjny. Merytoryczne zmiany dotyczą w szczególności treści celów szczegółowych jak i związanych z nimi wskaźników realizacji LSROR, jak i  procedur związanych z organizacją i prowadzeniem naborów wniosków o dofinansowanie.

Proponowane zmiany  w ocenie Zarządu LGR  zapewnią sprawniejszą organizację kolejnych naborów wniosków.  Zarząd postanowił przed uruchomieniem procedury wprowadzania zmian do LSROR, poddać propozycje zmian konsultacjom społecznym. Stąd też w terminie do 10 lutego 2012 roku  od daty publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia, pracownicy biura LGR przyjmować będą od Państwa uwagi, co do ostatecznego kształtu projektu zmian LSROR. Uzasadnione uwagi do projektu zmian LSROR, będą rozpatrzone przez Zarząd LGR i w przypadku ich akceptacji zostaną ujęte w projekcie zmian.

Następnie projekt zmian LSROR zostanie przedstawiony do akceptacji dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po zatwierdzeniu projektu zmian przez MRiRW, zostaną ostatecznie wprowadzone do LSROR przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.Projekt  II etapu zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, Zarząd Stowarzyszenia planuje przygotować na przełomie lipca i sierpnia 2012 roku po przeprowadzeniu II naboru wniosków. Będzie on dotyczył propozycji zmian i przesunięć w ramach budżetu jaki otrzymała LGR na wdrażanie LSROR, zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Propozycje zmian znajdziecie Państwo w zakładce  Dokumenty Programowe.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”