Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2024”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 3 975 000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).

 O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:
  – stowarzyszenia,
  – fundacje,
  -osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  – spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  – stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  – spółdzielnie socjalne,
 1. niepubliczne szkoły wyższe,
 2. publiczne szkoły wyższe
 3. jednostki samorządu terytorialnego

Termin składania ofert: 29 grudnia 2023 r., do godziny 16:00.

Więcej informacji -> kliknij tutaj.