UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Uchwała nr 7/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie

W związku z przedstawionym wnioskiem Komitetu Założycielskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, postanawia się, co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie § 20 ust 13 pkt 10 Statutu uchwala Regulamin Pracy Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu Członków, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

§ 2

Za przyjęciem uchwały o uchwaleniu Regulaminu Pracy Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” spośród 33 obecnych osób na Walnym Zebraniu Członków głosowało 33, przeciw – 0 , wstrzymało się od głosu – 0 członków.
W związku z powyższym stwierdza się, że uchwalony został przedmiotowy Regulamin Paracy Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina