PROGRAM
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

16 stycznia 2020 roku (czwartek); godz. 13.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór:
  a)Przewodniczącego Zebrania
  b)Sekretarza Zebrania
  c)Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 12 czerwca 2019r. – Prezes
 5. Informacja nt. przyjętych oraz wykreślonych z rejestru członków – Prezes.
 6. Przedstawienie sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok – Prezes.
 7. Przedstawienie sprawozdania Finansowego za 2019 rok – Skarbnik.
 8. Przedstawienie sprawozdania z 5-letniej działalności Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” – Prezes.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 5-letnią kadencję – Przewodnicząca.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2019 rok;
  b)przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok;
  c)zatwierdzenia sprawozdania z 5-letniej działalności Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”;
  d)zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  e)udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Przeprowadzenie wyborów na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)wyboru członków Zarządu;
  b)wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie Planu Finansowego na 2020 rok – Prezes.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2020 rok.
 15. Przedstawienie propozycji współpracy w zakresie projektów szkoleniowych przez Zarząd Forum Rozwoju Polski Wschodniej – Prezes Szymon Mironowicz.
 16. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z konkursów przeprowadzonych w 2019 roku w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
 17. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18. Wolne wnioski
 19. Zamknięcie obrad.

 

 1. Program WZC 16 01 2020
 2. Protokol WZC 12.06.2019 LGR
 3. Informacja nt. przyjętych lub wykreślonych członków
 4. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 LGR
 5. Sprawozdanie LGR WJM za 5 lat
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2019
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
 9. Bilans i RZiS LGR 2019
 10. Informacja dodatkowa LGR 2019
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 5 lat
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
 14. Uchwała WZC w sprawie wyboru Prezesa
 15. Uchwała WZC w sprawie wyboru członków Zarządu
 16. Uchwała WZC w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
 17. Uchwała w sprawie przyjecia Planu Finansowego na 2020 rok