PROGRAM
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
17 stycznia 2019 roku (czwartek) godz. 14.00
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

1. Powitanie uczestników WZC.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a) Przewodniczącego Zebrania
b) Sekretarza Zebrania
c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 24 września 2018r.
5. Przedstawienie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzenie głosowania.
6. Przedstawienie kandydatów na członka Rady Stowarzyszenia (wymagany wiek kandydata poniżej 35 roku życia) oraz przeprowadzenie głosowania.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) odwołania członka Komisji Rewizyjnej;
b) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej;
c) uzupełnienia składu Rady;
d) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
9. Omówienie spraw bieżących.
10. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
„Wielkie Jeziora Mazurskie”

Załączniki:

Program WZC 17.01.2019

Protokol WZC 24.09.2018 DO ZATWIERDZENIA

Uchwała WZC w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała WZC w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

Uchwała WZC w sprawie uzupełnienia składu Rady

Uchwała WZC w sprawie zmiany LSR

Uchwała WZC w sprawie zmiany LSR styczen 2019

Zał. na 1 do uchwały w sprawie zmiany LSR 17.01.2019

Zał. nr 3 Propozycja zmiany planu Komunikacji 17.01.2019