PROGRAM
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
29 czerwca 2021 roku (wtorek); godz. 12.00
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad –> pobierz Porządek obrad WZC 29.06.2021
 3. Wybór:
  a) Przewodniczącego Zebrania
  b) Sekretarza Zebrania
  c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 23 lutego 2021r. – Prezes –> pobierz Protokół WZC z 23 02 2021 LGR WJM 
 5. Informacja nt. wykreślenia z rejestru członków – Prezes –> pobierz informacja nt. wykreslenia członka
 6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok – Prezes ->> pobierz Sprawozdanie merytoryczne za 2020 LGR 
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok – Skarbnik ->> pobierz Bilans aktywa LGR 2020,  Bilans pasywa LGR 2020 , Rachunek Zysków i strat LGR 2020,  Informacja dodatkowa LGR 2020
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2020 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi ->> pobierz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 9. Propozycja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 związanych z możliwością ubiegania się o zwiększenie budżetu na poddziałanie 19.2 i 19.4 ze środków PROW 2014-2020 – Prezes.
 10. Przedstawienie Planu Finansowego na 2021 rok – Prezes.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok ->> pobierz Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok ->> pobierz Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  c) rozliczenia wyniku finansowego za 2020 rok ->> pobierz Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego
  d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2020 rok ->> pobierz Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  e)udzielenia absolutorium Zarządowi ->> pobierz Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
  f) przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 ->> pobierz Uchwała WZC w sprawie zmiany LSR 2021
  g) przyjęcia Planu Finansowego na 2021 rok ->> pobierz Uchwała w sprawie przyjecia Planu Finansowego na 2021 rok
 12. Omówienie spraw bieżących:
  a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2021 rok w ramach LSR na lata 2016-2023 – Dyrektor biura.
  b) realizacja projektu współpracy: „Centrum Sportów Wodnych LGR” w ramach PORiM – Prezes.
 13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”