OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

1)      Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim, w tym podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej.
2)      Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

II.                Formy wsparcia:

Premia – w przypadku podejmowania działalności gospodarczej.
Refundacja kosztów – w przypadku rozwoju działalności gospodarczej oraz wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację.

III.             Wysokość limitu środków:

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy – 2000 000,00 zł, w tym:
1.      Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru (2.1.1) – 1 700 000,00 zł w tym:
a.       Podejmowanie działalności gospodarczej: 500 000,00 zł.

  • Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł. na jednego Beneficjenta.

b.Rozwój działalności gospodarczej: 1 200 000,00 zł.

  • Maksymalna kwota pomocy na jednego Beneficjenta wynosi do 200 000,00 zł.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.

2.Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3) – 300 000,00 zł.

  • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych

IV.             Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00 w terminie od 5 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 29 maja 2017r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V.                Warunki udzielenia wsparcia:
1.      Złożenie wniosku wraz innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
3.      Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.      Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę – dot. rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsięwzięcia 2.1.3 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację.

VI.             Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII.          Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.

VIII.       Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria wyboru operacjiznajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
  • Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność i formularze umowy o udzieleniu wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie http://bip.warmia.mazury.pl, zakładka Informacje, konkursy, ogłoszeniaoraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10- 562 Olsztyn.

IX.             Informacje dodatkowe
Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail:biuro@mazurylgr.pl.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

Załącznik nr 1 do wytycznych

Oświadczenie doyczące loklanych kryteriów wyboru

Oświadczenie grupa defaroryowana