OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

nr 4/2023

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez

 • Podejmowanie działalności gospodarczej;

II. Formy wsparcia:

 

Ryczałt.

III. Wysokość limitu środków:

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy
68 620,28 EUR (274 481,12 zł po indykatywnym kursie 4 zł),  
w tym:

 1. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej (2.1.1) 68 620,28 EUR (274 481,12 zł) w tym:
 • Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł na jednego Wnioskodawcę.
 • Wypłata premii następuje w dwóch transzach: 40 000,00 zł po rejestracji firmy
  i złożeniu wniosku o I płatność, 10 000,00 zł po realizacji operacji i złożeniu wniosku o II płatność.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia 1 miejsca pracy (możliwe samozatrudnienie).
 • Zakres operacji: tylko zakup towarów bez możliwości zakupu robót budowlanych lub usług budowalnych.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Ogonki, ul. Letniskowa 13, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 w terminie od 01 do 15 grudnia 2023r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 15 grudnia 2023r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym
  w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

VI. Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 – 2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
 • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

 VIII. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

IX. Informacje dodatkowe

Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11- 600 Węgorzewo, tel. 728 821 575, e-mail: biuro@mazurylgr.pl. Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 14 grudnia 2023r.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie nr 4 2023 PROW

2) Załącznik nr 1 do wytycznych PROW 2023

Dokumenty dotyczące podejmowania działalności gospodarczej:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 3. Biznesplan
 4. Instrukcja wypełniania biznesplanu
 5. Tabele finansowe
 6. Formularz do wypełnienia dot. lokalnych kryteriów wyboru
 7. Oświadczenie dot. zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanych